Algemene leveringsvoorwaarden Adstrat Consulting

1. Toepasbaarheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Adstrat Consulting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdracht komt tot stand na de wederzijdse ondertekening van een aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging met de resultaten, activiteiten, planning, inzet en begroting, of als werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever aanvangen. Aanbiedingen van Adstrat Consulting hebben een geldigheid van veertien werkdagen na dagtekening.

2. Uitvoering
Alle werkzaamheden van Adstrat Consulting worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachten zijn gebaseerd op een inspanningsverplichting, tenzij anders omschreven in de aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging. Adstrat Consulting zal binnen de opdracht met de opdrachtgever de inzet van mensen afstemmen en de opdrachtgever regelmatig informeren over de voortgang en resultaten van de opdracht.

3. Informatie
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gevraagde of vereiste interne informatie binnen de opdracht tijdig aan Adstrat Consulting wordt verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en meldt onverwijld gewijzigde feiten of omstandigheden die relevant kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht.

4. Geheimhouding
Adstrat Consulting neemt geheimhouding in acht voor vertrouwelijke informatie die zij binnen de opdracht heeft ontvangen van de opdrachtgever en voor in opdrachten opgestelde rapportages, tenzij de opdrachtgever voor verspreiding toestemming geeft, Adstrat Consulting tot openbaarmaking wordt verplicht of de informatie via openbare bronnen kan worden verkregen.

5. Beëindiging
De opdracht wordt afgerond op het moment dat Adstrat de overeengekomen activiteiten heeft uitgevoerd of de opdrachtgever en Adstrat samen besluiten de opdracht tussentijds te stoppen. In financiële zin is de opdracht afgesloten zodra de eindnota door de opdrachtgever is voldaan. Zowel de opdrachtgever als Adstrat kan de opdracht op elk moment voortijds beëindigen, waarbij de opdrachtgever de werkzaamheden van Adstrat Consulting zal vergoeden tot het moment van beëindiging.

6. Honorarium
De begroting is exclusief BTW en database-, reis- en andere projectkosten. Adstrat Consulting zal aanvullende werkzaamheden alleen in overleg met de opdrachtgever uitvoeren en afzonderlijk declareren. Overeengekomen tarieven zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar en uitsluitend voor doorlopende opdrachten tot maximaal drie maanden in het volgende jaar.

7. Betalingsvoorwaarden
De betalingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de datum van de factuur. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, accepteert de opdrachtgever betaling van de wettelijke rente over het factuurbedrag.

8. Intellectueel eigendom
In opdrachten gebruikte modellen, technieken en instrumenten blijven eigendom van Adstrat Consulting. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande toestemming door Adstrat Consulting vervaardigde documenten voor eigen gebruik dupliceren.

9. Aansprakelijkheid
Adstrat Consulting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de opdracht, tenzij sprake is van toerekenbare, grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de vergoeding voor binnen de opdracht uitgevoerde werkzaamheden in de voorafgaande drie maanden. Vorderingsrechten vervallen één jaar nadat een omstandigheid zich heeft voorgedaan. Rapportages zijn bestemd voor de opdrachtgever, Adstrat accepteert geen aansprakelijkheid naar derden.

10. Geschillen
Op de opdracht is Nederlands Recht is van toepassing. Enig geschil zal worden voorgelegd aan de Rechtbank in Utrecht.

Adstrat Consulting BV | Handelsregister nr. 30176885