Opdrachten betreffen uiteenlopende vragen over heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering

Opdrachten betreffen uiteenlopende vragen over heroriëntatie, groei, (digitale) transformatie en herstructurering

Een facilitaire dienstverlener wilde de groepsstrategie herijken. Adstrat onderzocht met de opdrachtgever de sectorontwikkelingen, evalueerde het portfolio met de diverse onderdelen, benchmarkte kengetallen, ontwikkelde de meest kansrijke strategische richting en verbijzonderde de strategische programma’s. Ook werden voor het familiebedrijf het financiële kader uitgewerkt en de topstructuur vormgegeven. Samen met de opdrachtgever werkte Adstrat de hoofdgedachten uit in een strategisch plan.

Samen met de opdrachtgever werkte Adstrat een concreet strategisch plan uit

Een (internationaal) productbedrijf koos in de strategie voor een versnelling van de digitale transformatie wat betreft de werkwijze met klanten, medewerkers en partners. Adstrat bracht het bestaande en gewenste businessmodel in beeld, ontwikkelde voor de transformatie een concrete strategie en aanpak en ondersteunde de opdrachtgever bij de organisatiebrede vernieuwing van de bedrijfsprocessen, systemen en agile-organisatie. Ook begeleidde Adstrat de selectie van partners voor de transformatie.

Een productbedrijf koos voor een versnelling van de digitale transformatie

Een IT-onderneming in zorg stond voor tegelijkertijd een strategische en financiële uitdaging. Adstrat begeleidde de heroriëntatie en herstructurering gevolgd door een overname door een groter bedrijf door de strategische en financiële problemen en opties in kaart te brengen en de opdrachtgever te ondersteunen bij het strategisch plan. Bij de overname waren aandachtspunten onder meer de financiële planning, waardering en selectie van overnamepartijen en een informatiememorandum.

Adstrat begeleidde de heroriëntatie en herstructurering gevolgd door een overname

Een ziekenhuis wilde de topstructuur herijken met de toekomstige structuur op bestuurs- en managementniveau. Adstrat formuleerde de ontwerpcriteria, evalueerde de basisconfiguraties en werkte daarbinnen samen met de opdrachtgever de optimale variant uit om tot de meest effectieve, duurzame organisatiestructuur voor de stichting te komen. Adstrat sprak de interne stakeholders, onderzocht de ontwerpfactoren, ordende de keuzes, werkte het organogram uit en stelde vervolgens de persoonlijke profielen op.

Adstrat werkte voor het ziekenhuis de meest effectieve, duurzame topstructuur uit

Een startup in technologie-gedreven teelt van gewassen wilde met diverse multinationals als strategische partners in een financieringsronde het groeikapitaal vergroten. Daarmee kon de onderneming na de succesvolle pilot de productiecapaciteit opschalen. Adstrat ondersteunde de startup met het ontwikkelen van het businessplan en werkte de financiële projecties uit inclusief de financieringsbehoefte en waardebepaling. Vervolgens werden samen met de opdrachtgever het informatiememorandum en een ‘term-sheet’ opgesteld.

Een technologie-startup wilde groeikapitaal ophalen

Een (internationaal) handelsbedrijf belandde in een ‘5-voor-12’-situatie. Na een strategische analyse maakte Adstrat in korte tijd de strategische en financiële opties en consequenties inzichtelijk. Samen met de directie en commissarissen werden voor de onderneming de strategische keuzes, financiële prognoses, financiering en bedrijfswaardering uitgewerkt evenals het plan van aanpak met de concrete maatregelen en planning voor het reorganiseren en afstoten van de verschillende organisatieonderdelen.

Een (internationaal) handelsbedrijf belandde in een ‘5-voor-12’-situatie

Een technische dienstverlener wilde digitaal transformeren. De vernieuwing betrof de digitalisering over verschillende vestigingen heen inclusief nieuwe IT-applicaties en een agile-werkwijze binnen de organisatie. Adstrat werkte voor de digitale transformatie samen met de opdrachtgever de strategische keuzes en het plan van aanpak uit en begeleidde de organisatie bij het stapsgewijs, gericht vernieuwen van de organisatie waaronder met de agile-gebaseerde teams en nieuwe tooling als QBR en OKR.

Een technische dienstverlener wilde digitaal transformeren

Twee zorgorganisaties verkenden een regionale samenwerking. Adstrat evalueerde de uitgangspositie en visie van beide instellingen, inventariseerde de sectorontwikkelingen, hield interviews met de betrokkenen in beide organisaties, faciliteerde de bestuurlijke gesprekken over het samenwerkingsmodel en werkte in een gezamenlijk strategisch plan de strategie en het nieuwe governance- en organisatiemodel concreet uit. Ook detailleerde Adstrat de juridische vorm en het financiële kader.

Adstrat werkte de strategie en het governance- en organisatiemodel uit

Een logistieke dienstverlener wilde verschillende strategische scenario’s onderzoeken voor een kansrijke, duurzame richting. Adstrat ondersteunde het management bij het uitwerken en financieel maken van verschillende scenario’s gericht op tegelijk een transformatie en herstructurering. De scenario’s leidden tot het stoppen met twee bedrijfsonderdelen, het versneld investeren in verduurzaming en IT-dienstverlening en het verminderen van de uitgaven op basis van een kostenanalyse. Ook volgde een herfinanciering.

Een logistieke dienstverlener verkende strategische scenario’s

In een groeistrategie oriënteerde een maritieme dienstverlener zich op een overname van een concurrent. In een verkenning lichtte Adstrat strategisch en financieel de onderneming door op basis van externe en interne bedrijfsinformatie en gesprekken met de aandeelhouders. Ook werd met het management gesproken over de transformatiestrategie van de onderneming. Op basis hiervan inventarisatie Adstrat de kansen en risico’s en werden de waardering, intentieovereenkomst en aandachtspunten voor de due diligence uitgewerkt.

Een maritieme dienstverlener onderzocht een overname van een concurrent

Een zorgorganisatie wilde zich heroriënteren op de koers. Adstrat evalueerde vanuit de sectorontwikkelingen en stakeholders de strategie op basis van deskresearch, interviews en werksessies. Adstrat ordende de hoofdgedachten, maakte scenario’s inzichtelijk en formuleerde met de opdrachtgever een heldere strategische ambitie over de meest kansrijke scope en richting. Samen met het management werd de strategie voor de realisatie nader uitgewerkt in een strategisch plan en ondersteunde Adstrat de realisatie.

Een zorgorganisatie wilde zich heroriënteren op de koers

Voor een nieuwe jointventure van een startup in gezondheidszorg verkende Adstrat de meest effectieve, duurzame structuur. Centraal in de technologiegedreven jointventure stonden de aandelen-, bedrijfs- en governancestructuur, die aansloten bij de gezamenlijke strategie, de verhoudingen tussen de stakeholders weerspiegelden en een volgende financieringsronde mogelijk maakten. Samen met de betrokkenen werkte Adstrat de verschillende opties en de meest optimale structuur voor de samenwerking uit.

Een startup in gezondheidszorg wilde samenwerken in een jointventure

Referenties